Disclaimer

Elke bezoeker/gebruiker van www.kevlaer.be gaat akkoord met de inhoud die hierna volgt.

De eigenaar en beheerder van deze website is Kevlaer bvba met maatschappelijke zetel te Lindestraat 114, 1785 Merchtem (hierna “Kevlaer”) met ondernemingsnummer 0567.995.772 – RPR Brussel – kevlaer@kevlaer.be.

Deze website is enkel informatief. De informatie aangaande producten en/of diensten is alleen bedoeld als inlichting en kan nooit worden beschouwd als een aanbod of advies, van welke vorm ook, inzake welke materie ook. Dit geldt, onder meer, voor voorkomende verwijzingen of inlichtingen van juridische, fiscale, verzekerings-, vastgoed- of beleggingsmatige aard.

Deze website bevat evenmin een aanbod inzake investeringen, spaar- en/of beleggingsvormen van welke aard of vorm ook.

De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten.

‘Website’ omvat zowel de klassieke websites als alle andere (nieuws)applicaties van Kevlaer, die via mobiele dragers geraadpleegd kunnen worden.

Kevlaer behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

De informatie op deze website, of diegene waarnaar door deze website wordt verwezen, dient te worden beschouwd als samenvattend en veralgemenend. Kevlaer is niet verantwoordelijk voor gebreken inzake de verstrekte informatie (indien zij, bij wijze van voorbeeld, onder meer te maken hebben met de volledigheid, de betrouwbaarheid of de accuraatheid, ook niet in geval van technische problemen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om te controleren of de informatie die wordt gegeven op hem/haar of op zijn/haar situatie toepasselijk is. De informatie waarnaar verwezen wordt is uiteraard met uiterste zorg en nauwkeurigheid geselecteerd. Deze informatie dient ten allen tijde te worden aanzien als de weergave van de opinie van de auteur van de informatie naar dewelke wordt verwezen.

Kevlaer is niet verantwoordelijk voor enige (tijdelijke of permanente) schade of verlies die de gebruiker van deze website zou lijden ten gevolge van het vertrouwen, toepassen of implementeren van de verstrekte informatie of verwijzing ernaar. Dit geldt, onder meer, voor eventuele verwijzingen of inlichtingen van juridische, fiscale, verzekerings-, vastgoed- of beleggingsmatige aard. Kevlaer is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website(s).

Verwijzingen of inlichtingen aangaande historieken, verwachtingen, berekeningen, rendementen, opbrengsten, tarieven of barema’s hebben enkel een beschouwend oogmerk en dienen te worden geïnterpreteerd als informatie geldend ten tijde van de publicatie van de betreffende inlichting of verwijzing ernaar. Zij kunnen geen enkele garantie bieden naar de toekomst.

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan de eigenaar van deze website op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Kevlaer stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Kevlaer behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de vennootschap(pen) van Kevlaer.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het is gebruikers toegelaten gedeelten van deze website te gebruiken op voorwaarde dat de vermelde rechten niet worden verwijderd. Het is niet toegestaan deze website onwettig te gebruiken, te reproduceren, over te dragen (via om het even dewelke drager), of te linken op om het even dewelke wijze zonder schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website van Kevlaer.

Meer informatie over het beleid van Kevlaer met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug via onze privacyverklaring.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de vennootschappen van Kevlaer.

Websites die niet tot Kevlaer behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de website van Kevlaer. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van Kevlaer en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de vennootschappen van Kevlaer vereist.

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Kevlaer het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar Kevlaer haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

Het gebruik van de diensten en informatie van Kevlaer houdt in dat de bezoeker van www.kevlaer.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden.

Conform de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (in werking getreden op 1 november 2014, laatste update: wet van 18 april 2017), is Kevlaer bvba toegetreden tot de buitengerechtelijke klachtenregeling. Deze laatste wordt waargenomen door de vzw Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, e-mail info@ombudsman.as , website www.ombudsman.as