Assurmifid

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in u dit verband de volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten aan van verzekeringsbemiddeling, hieronder dient begrepen elke activiteit die door een dienstverlener wordt uitgevoerd, en bestaat in:

 • het verstrekken van advies over een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of,
 • het voorstellen of aanbieden van een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of,
 • het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten; en/of,
 • het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten; en/of,
 • het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten.
In uitvoering van onze algemene zorgplicht zullen wij vooraleer een verzekeringsbemiddelingsdienst te verstrekken, minstens uw verlangens en behoeften registreren, evenals alle nuttige precontractuele informatie bezorgen. Om uw cliëntendossier op te starten, verzoeken wij u samen met ons de relevante bemiddelingsfiche nauwgezet in te vullen. Voor de spaarverzekeringen tak 21 en de beleggingsverzekeringen tak 23 gaat het om een “Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering”. Hierop noteren wij uw identiteitsgegevens, uw gezinssamenstelling, uw verlangens en behoeften inzake sparen en/of beleggen, evenals uw beleggingsdoelstellingen. Wij stellen u vragen over uw kennis en ervaring met financiële producten. Om na te gaan of een spaar- of beleggingsverzekering geschikt is voor u, dienen wij bovendien een volledige analyse te maken van uw persoonlijke situatie inclusief uw risicotolerantie.
Na deze stappen onder onze begeleiding, zo nodig samen met externe experts, kunt u uw productkeuze aanduiden, al dan niet gebaseerd op onze aanbeveling. U hebt daarbij twee opties. Ofwel kiest u ervoor het advies te volgen van ons kantoor (conform de geschiktheid voor u van het verzekeringsproduct) zoals die uit voormelde persoonlijke analyse blijkt. Ofwel maakt u als cliënt uw eigen keuze voor een specifieke spaarverzekering tak 21 of beleggingsverzekering tak 23. In dat geval zullen wij u wijzen op de risicograad, de draagwijdte en de beperkingen van de door u aangeduide verzekeringsproducten. Tevens zullen wij aanstippen of wij deze producten voor u passend achten, gelet op uw kennis en ervaring.

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

 • 01a. Ongevallen behalve arbeidsongevallen
 • 02. Ziekte
 • 03. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal
 • 07. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel
 • 08. Brand en natuurevenementen
 • 09. Andere schade aan goederen
 • 10a. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
 • 10b. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
 • 13. Algemene B.A.
 • 14. Krediet
 • 15. Borgtocht
 • 16. Diverse geldelijke verliezen
 • 17. Rechtsbijstand
 • 18. Hulpverlening
 • 21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen
 • 22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • 23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • 24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekeringen genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur)
 • 25. Tontineverrichtingen
 • 26. Kapitalisatieverrichtingen
 • 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen
 • 28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”
 • 29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

1.3 Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van de diverse types verzekeringen die wij aanbieden, zijn schriftelijk op ons kantoor te verkrijgen. Hieronder vindt u de links naar de websites van de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken. Daar kunt u de respectieve polisvoorwaarden bij voorbaat raadplegen, en zo gewenst, afdrukken.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Klik hier en lees hoe ons kantoor hier invulling aan geeft.

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform EU-Verordening 2019/2088 over duurzaamheidsinformatie in de financiële dienstensector (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij het verstrekken van advies over levensverzekeringen met een beleggingscomponent rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, zoals in de verordening omschreven, voor zover deze informatie accuraat ter beschikking wordt gesteld door de levensverzekeraar, dan wel de beheerder van het beleggingsfonds c.q. de ontwikkelaar van het gestructureerd product, dat als onderliggend actief fungeert van het levensverzekeringscontract of het intern verzekeringsfonds.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als alle gebeurtenissen of omstandigheden op ESG-gebied (Environmental, Social and Governance of milieu, sociaal beleid en ondernemingsbestuur) die, als ze zich zouden voordoen, een werkelijk of mogelijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken.

In het kader van ons advies over levensverzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsfactoren. De remuneraties verschillen niet naargelang een financieel product onderliggend aan een beleggingsverzekering al dan niet rekening houdt met duurzaamheidsfactoren.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren nog evolueren. De brochure ‘MiFID/IDD: Waarom worden mijn duurzaamheidsvoorkeuren gevraagd?’ van beroepsverenigingen Febelfin en Assuralia stelt in dat verband: ‘Door de complexiteit en de onvolledigheid van de huidige Europese regelgeving zal het dus mogelijk enige tijd duren vooraleer banken, verzekeraars en tussenpersonen een productaanbod kunnen voorstellen dat beantwoordt aan alle individuele duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.’

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies over levensverzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor kan dit beleid herzien, naarmate de uitwerking van het wettelijk kader op Europees en Belgisch niveau vordert en de informatie over duurzaamheidsfactoren objectief en transparant beschikbaar is, duidelijk en aantoonbaar.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als cliënt betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Toezichthouder en buitengerechtelijke klachtenregeling

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekering te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en diverse bepalingen, evenals het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, en het KB van 21 februari 2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Samenvatting in de FSMA circulaire 2014/02 van 16 april 2014 over de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.